Home / St John Brigade / Brigade Board of Presidents

Brigade Board of Presidents

St John Brigade Singapore – Board of Presidents

Prior, Priory of Singapore Chairman, National St John Council

Dr Teh Peng Hooi
郑炳辉医生

K.St.J.

Advisors

Prof Low Cheng Hock
刘振福教授

JP, PPA(E), BBM, K.St.J.

Prof Christopher Goh Hood Keng
吴福庆教授

O.St.J.

Dr Chen Sze Hua
陈斯华医生

K.St.J.

Chairman

Dr Leong Heng Keng
梁庆经博士

BBM(L), K.St.J

Vice-Chairman

Mr Kun Kay Hong
江启逢

BBM(L), C.St.J.

Mr Teo Chong Hong
张冲福

C.St.J.

Mr Bobby Lim
林再发

BBM, K.St.J.

Honorary Treasurer

Mr Ang Chin Koon
洪振群

PBM, S.B.St.J.

Mr Law Shun Yong
刘孝勇

BBM (L), C.St.J.

Board Members

Mr Liew Kim Swee
刘金水

PBM, O.St.J.
Zone 5

Mr Siow Yong Fong
萧永煌

S.B.St.J.
Zone 5

Mr Ho Kwok Choi
何国才

BBM, O.St.J.
Zone 6

Mr Chong Chong Choong
张长中

O.St.J.
Zone 7

Mr Ong San Heng
王山兴

PBM, O.St.J.
Zone 7

Mr Liang Chiang Heng
连长兴

O.St.J.
Zone 8

Mr Ng Poh Guan
黄宝源

O.St.J.
Zone 8

Dr William Chung Tang Fong
钟腾芳博士

PBM, BBM
Zone 9

Mr Goh Hock Mong
吴福茂

O.St.J.
Zone 10